กิจกรรมในโรงเรียน

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

DSCF8504

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

DSCF8424          วันที่  29  กรกฎาคม  เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ  โรงเรียนบ้านเบิกไพรจึงได้จัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้น  เพื่อเป็นการส่งเสริมและให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติ  โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้  1.การประกวดคัดลายมือ  2.การประกวดเขียนเรียงความ  3.การประกวดวาดภาพตัวละครในวรรณคดีไทย  4.การประกวดท่องอาขยาน  5.การประกวดเล่านิทานคุณธรรม  6.การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  และ7.การประกวดการแสดงละครในวรรณคดีไทย

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

           ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบคัดเลือกอัตราจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ  จากเดิมในวันที่  29  กรกฎาคม  2556  เวลา  09.00 น.  เป็นวันที่  30  กรกฎาคม  2556  เวลา  13.00 น.   ณ   ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเบิกไพร 

ดูเกณฑ์การสอบคัดเลือก

เกณฑ์การสอบ

ประการศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

          ตามที่โรงเรียนบ้านเบิกไพร  ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ  ไปแล้วนั้น  บัดนี้  การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตามประกาศของโรงเรียนบ้านเบิกไพร  ลงวันที่  24  กรกฎาคม  พ.ศ.2556  และให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวมาสอบสัมภาษณ์  ในวันที่  29  กรกฎาคม  2556  ตั้งแต่เวลา  09.00 น.

ดูประกาศโรงเรียนบ้านเบิกไพร

ประกาศ1ประกาศ2

นักเรียนชั้น ม.1 – 3  เข้าค่าย “ต้นกล้าคุณธรรม”

DSCF8353           เมื่อวันที่  20 – 21  กรกฎาคม  2556  องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร  ได้นำคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  จำนวน  99  คน  เข้าค่าย “ต้นกล้าคุณธรรม”  ณ มูลนิธิปฐมธรรม  จ.นครปฐม  เพื่อปลูกฝังคุณธรรมให้แก่นักเรียน  

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา

DSCF8295          วันที่  19  กรกฎาคม  2556  โรงเรียนบ้านเบิกไพร  ร่วมกับ  โรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง  และองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร  ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษาขึ้น  จากนั้นจึงนำต้นเทียนมาถวาย  ณ  วัดเบิกไพร  ต.เบิกไพร  อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี     

การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

          กำหนดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ  โรงเรียนบ้านเบิกไพร   อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  

                    วันที่    8 – 14  กรกฎาคม  พ.ศ.2556                    ประกาศรับสมัคร

                    วันที่  15 – 19  กรกฎาคม  พ.ศ.2556                    รับสมัคร (วันและเวลาราชการ)

                    วันที่       24     กรกฎาคม  พ.ศ.2556                    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

                    วันที่      29      กรกฎาคม  พ.ศ.2556                    สอบสัมภาษณ์

                    วันที่      30      กรกฎาคม  พ.ศ.2556                    ประกาศผลการคัดเลือก

                    วันที่       1       สิงหาคม  พ.ศ.2556                     ทำสัญญาจ้าง 

ดูประกาศโรงเรียนบ้านเบิกไพร

ประกาศ1 ประกาศ2 ประกาศ3 ประกาศ4

ใบสมัคร

ใบสมัคร

กิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA          พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 6  ได้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทยขึ้น  เมื่อวันที่  1  กรกฎาคม  พ.ศ.2454    ดังนั้นในวันที่  1  กรกฎาคม  ของทุกปี  จึงถือเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  ทางโรงเรียนบ้านเบิกไพรจึงได้จัดกิจกรรมถวายราชสดุดี  ทบทวนคำปฏิญาณ  และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์  ของลูกเสือและเนตรนารีขึ้น

เดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก

DSCF8100          วันที่  26  มิถุนายน  2556  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเบิกไพร  พร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร  ร่วมกันใส่เส้ือสีขาวและเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในชุมชนตำบลเบิกไพร

ต้อนรับคณะครูมาศึกษาดูงานสถานศึกษาพอเพียง

IMG_2003          วันที่  21  มิ.ย. 2556  คณะครูโรงเรียนบ้านห้วยท่าช้างได้มาศึกษาดูงานสถานศึกษาพอเพียง  ณ  โรงเรียนบ้านเบิกไพร  โดยมีท่านผู้อำนวยการ  คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับและชี้แจงการดำเนินงานต่างๆ

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

OLYMPUS DIGITAL CAMERA          วันที่  21  มิ.ย. 2556  เวลา  09.30 น.  โรงเรียนบ้านเบิกไพรได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น  เพื่อปรึกษาหารือในเรื่องการดำเนินงานต่างๆ ของโรงเรียน 

ต้อนรับคณะผู้มาศึกษาดูงานสถานศึกษาพอเพียง

IMG_1923          วันที่  18  มิถุนายน  2556  เวลา  13.00 น.  คณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน  และโรงเรียนบ้านทุ่งแจง  ได้มาศึกษาดูงานสถานศึกษาพอเพียง  ณ  โรงเรียนบ้านเบิกไพร  ในการนี้ท่านผู่อำนวยการโรงเรียน  คณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันชี้แจงและอธิบายวิธีการดำเนินงานต่างๆ ในสถานศึกษา  พร้อมให้คำแนะนำแก่ผู้มาศึกษาดูงานเพื่อนำไปปรับใช้กับสถานศึกษาของตนเองต่อไป

รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง

OLYMPUS DIGITAL CAMERA          วันที่  14  มิถุนายน  2556  ผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะครู  และนักเรียนโรงเรียนบ้านเบิกไพรได้ร่วมกันต้อนรับคณะผู้ประเมินสถานศึกษาพอเพียง  ทั้ง  4  ท่าน  ได้แก่  ศน.ทิพยรัตน์  ไชยลังกา  ศน.บงกชษกรณ์  แซมสีม่วง  ผอ.ปราณี  ทัยคุปต์  และ  ผอ.สมหมาย  ลิ้มทุติเนตร  และนำเยี่ยมชมโรงเรียนตามแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  จนเสร็จสิ้นการประเมิน 

 กิจกรรมไหว้ครู

OLYMPUS DIGITAL CAMERA          โรงเรียนบ้านเบิกไพรได้จัดกิจกรรมไหว้ครูขึ้นในวันที่  6  มิถุนายน  2556  โดยนักเรียนทุกชั้นได้ร่วมกันจัดและตกแต่งพานไหว้ครูเพื่อนำมาไหว้ครูอย่างสวยงาม

ประชุมสภานักเรียน

สภาน.ร.2          การประชุมสภานักเรียนชุดใหม่  ครั้งที่ 1  ปีการศึกษา 2556  โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและคุณครูรัชดา  คละเครือ  เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น  ให้คำแนะนำและเสนอแนะ  เมื่อวันที่  3  มิถุนายน  2556

กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก

OLYMPUS DIGITAL CAMERA          วันที่  31  พฤษภาคม  2556  คณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันเดินรณรงค์เพื่อต่อต้านการสูบบุหรี่  เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกในชุมชนตำบลเบิกไพร

กิจกรรมตลาดนัดนักเรียน

           วันที่  30  พฤษภาคม  2556  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเบิกไพรได้ร่วมกันจัดกิจกรรมตลาดนัดนักเรียนขึ้น  เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้เลือกซื้อสินค้าในราคาถูก  ประหยัด  และเพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างรายได้ให้แก่นักเรียนด้วย  โดยในงานจะมีผลผลิตที่ได้จากการปลูกพืชผักในโรงเรียนและท้องถิ่น  อาหารต่างๆ  เสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์ที่โรงเรียนผลิตขึ้นมาจำหน่าย  ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ปกครองและนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง 

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน

OLYMPUS DIGITAL CAMERA               วันที่  30  พฤษภาคม  2556  เวลา 09.00 น.  โรงเรียนบ้านเบิกไพรได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3  ขึ้น  เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติของฝ่ายต่างๆ และแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนให้ผู้ปกครองได้รับทราบ  โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูฝ่ายต่างๆ เป็นผู้กล่าวชี้แจง

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก

                วันที่  28  พฤษภาคม  2556  องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร  พร้อมด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  ประชาชน  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเบิกไพร  และโรงเรียนในตำบลเบิกไพร  ได้ร่วมเดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยพร้อมเพรียงกัน

กิจกรรมเดิน-วิ่งสมาธิ  วิสาขะ  พุทธบูชา

                วันที่  24  พฤษภาคม  2556  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเบิกไพร  ร่วมงานเดิน-วิ่งสมาธิ  วิสาขะ  พุทธบูชา   ณ   วัดจอมบึง   อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี

กิจกรรมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา

OLYMPUS DIGITAL CAMERA               เมื่อวันที่  23  พฤษภาคม  2556  คณะครูและนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา  ณ  วัดเบิกไพร  อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี 

Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s