การบริหารงาน

วิสัยทัศน์

               มีคุณธรรม   นำความรู้   คู่วิถีไทย   ใช้เทคโนโลยี   มีความพอเพียง

 

พันธกิจ

               จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  เป็นบุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรม  มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและนำไปสู่คุณภาพระดับสากล

 

ปรัชญา

               การศึกษาจะสัมฤทธิ์ผลประชาชนต้องร่วมใจ  โดยมุ่งสร้างเสริมความมีระเบียบวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  ส่งเสริมความรอบรู้  มีศักยภาพ  สุขภาพแข็งแรง  มีน้ำใจนักกีฬา  สร้างสรรค์ชุมชนให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ  มีส่วนร่วมเอาใจใส่ดูแลโรงเรียน

 

เป้าหมาย

            1.  ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

               2.  ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ  ทั่วถึงและเสมอภาค

               3.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ

               4.  สถานศึกษามีความเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นกลไกนำไปสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล

 

เอกลักษณ์

ไหว้สวยงาม

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

อัตลักษณ์

แต่งกายอย่างไทย

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ปฏิทินปฏิบัติงาน

                              16  พฤษภาคม  56                    เปิดภาคเรียนที่ 1

                              28  พฤษภาคม  56                    ประชุมผู้ปกครอง

                                6   มิถุนายน   56                     กิจกรรมวันไหว้ครู

                              26   มิถุนายน   56                      กิจกรรมวันสุนทรภู่

                              19   กรกฎาคม   56                    แห่เทียนจำนำพรรษา

                              29   กรกฎาคม   56                    กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

                                9   สิงหาคม   56                       กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

                               11    ตุลาคม    56                        ปิดภาคเรียนที่ 1

                              1   พฤศจิกายน  56                     เปิดภาคเรียนที่ 2

                             17  พฤศจิกายน  56                     กิจกรรมวันลอยกระทง

                                5    ธันวาคม    56                       กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

                              30    ธันวาคม    56                       กิจกรรมวันสิ้นปี

                               11   มกราคม   57                         กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

                                1    เมษายน   57                         ปิดภาคเรียนที่ 2

Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s