รพ.สมเด็จพระยุพราชจอมบึงออกหน่วยเคลื่อนที่ ณ ร.ร.บ้านเบิกไพร

วันที่ 27  มกราคม  2557  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง  ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อให้บริการและจัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับประชาชนในตำบลเบิกไพร  ณ  โรงเรียนบ้านเบิกไพร  โดยมีการจัดกิจกรรมวิ่ง 3,000 รัน  การแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ  และเชื่อมความสัมพันธ์  การให้ความรู้และบริการสาธารณสุข  ฯลฯ

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ช่วงชั้นที่ 2

วันที่  24  มกราคม  2557  วิทยากรจากค่ายบุรฉัตร  กรมการทหารช่างราชบุรี  ได้มาให้ความรู้และฝึกอบรมให้แก่ลูกเสือ-เนตรนารี  ช่วงชั้นที่ 2  ณ  โรงเรียนบ้านเบิกไพร

This slideshow requires JavaScript.

การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ช่วงชั้นที่ 1

วันที่  23  มกราคม  2557  โรงเรียนบ้านเบิกไพรได้จัดให้มีการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ช่วงชั้นที่ 1  โดยมีวิทยากรจากค่ายบุรฉัตร  กรมการทหารช่างราชบุรี มาให้ความรู้และฝึกอบรม

This slideshow requires JavaScript.

บริการน้ำดื่มนักวิ่งจอมบึงมาราธอน

วันที่  19  มกราคม  2557  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับ สสส.ราชบุรี  ได้จัดงานจอมบึงมาราธอนขึ้น  โดยเส้นทางการวิ่งเริ่มสตาร์ทจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  มายัง ต.เบิกไพร  ในการนี้โรงเรียนบ้านเบิกไพรได้นำครูและนักเรียนร่วมกับชาวบ้านตั้งจุดบริการน้ำดื่ม  เกลือแร่  และผลไม้ให้แก่นักวิ่งด้วย

This slideshow requires JavaScript.

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

วันที่  13-15  มกราคม  2557  โรงเรียนบ้านเบิกไพรและโรงเรียนชุมชนวัดรางบัวได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ไปเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ณ  ค่ายครูเชียร  อ.บ้านลาด  จ.เพชรบุรี

This slideshow requires JavaScript.

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

วันที่  11  มกราคม  2557  โรงเรียนบ้านเบิกไพรได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้แก่นักเรียนในโรงเรียนและเด็กในชุมชนตำบลเบิกไพร  โดยในงานมีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนทุนละ  500  บาท  กิจกรรมนันทนาการ  การแจกของขวัญของรางวัล  และมีการเลี้ยงอาหารจากผู้มีจิตศรัทธาในชุมชนอีกด้วย

This slideshow requires JavaScript.

นักเรียนรับทุนการศึกษา

วันที่  4  มกราคม  2557  มูลนิธิบิ๊กซี  ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนบ้านเบิกไพร  จำนวน  2  คน  ได้แก่  ด.ญ.นภาพร  เอื้อเฟื้อ  และ  ด.ญ.พิมพ์ชนก  ศรีณรงค์  ทุนละ  3,000  บาท  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีมาเป็นประธาน

This slideshow requires JavaScript.